automotive

TOYOTA Fun-Vii – 42nd Tokyo Motor Show 2011